توجیه اینستاگرامی عضو مذاکره‌کننده درمورد بازدید از مراکز نظامی