آثار منفی بی توجهی به نهاد روابط عمومی جبران ناپذیراست