بودجه فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت 70درصد افزایش یافت