500 میلیارد ریال برای اجرای طرح های عمرانی ایوان هزینه شد