از ابتدای دولت تدبیر هیچ کلنگی برای احداث موزه جدید به زمین زده نشده است