۲۰ خوابگاه دانشجویی مطابق معماری اسلامی ساخته می شود