آغاز گام دوم کمپین آرامش روان با تمثک به آیه 5 سوره حمد