نمی‌شود برای هر ضرری دست در جیب مردم کرد/ بحث‌های مجمع مخابرات بدون نظر نماینده دولت بود