سرلشکر فیروزآبادی: موفقیت نیروهای مسلح در تولید زبان نظامی فارسی استثنایی است