نشریه آلمانی: اتحادیه اروپا توان کنترل قاره سبز را ...