امام جمعه جلفا: تحقق شعار سال تنها وظیفه مسئولین نیست