مربیان جوان از تجربیات پیشکسوتان بهره ببرند/ یک روز زمان کمی است