پيشگيري از وقوع جرم بايد بر مبناي فرايند علمي و پژوهشي استوار باشد