معرفی سخنگو در نیروی انتظامی، احترام به افکار عمومی است