مدارس دارای یک حساب دولتی و یک حساب غیردولتی می‌‌شوند