سرلشگر فیروزآبادی از تصویب بیش از ۱۳۰۰ واژه نظامی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی خبر داد