تحصیل حدود ده هزار طلبه مازندرانی در حوزه های علمیه قم و مشهد