اتحاد و همدلی رمز موفقیت تیم ملی خواهد بود/اصالت خود را فراموش نمی کنم