خوابگاه های استاندارد برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور ساخته می شود