ایران از سرمایه گذاری مستقیم خودروسازان خارجی به ویژه ژاپنی استقبال می کند