تسریع در بازگشت افاغنه به کشورشان/تقدیر از مهمان نوازی ایرانیان