پزشکان با معاينه دقيق بيماران از هزينه هاي درمان کم کنند