سیستم اقتصادی کشور در گذشته درست عمل نکرد/ تدوین قانون مستقل برای توجه به مناطق کم‌برخوردار