پلاتینی: از سختگیری قانون بازی جوانمردانه مالی کاسته خواهد شد