زنان متأهل و شاغل بیش از زنان خانه‌دار در معرض آسیب‌های استرس قرار دارند