نخستین سالمرگ «نیما وارسته» با حضور بنیامین برگزار می شود