ویژگی های یک طلبه موفق از نظر حضرت آیت الله نوری همدانی