اکران نسخه بازسازی شده قسمت اول فیلم Terminator در ماه آینده