رویکرد اصلی آموزش فنی و حرفه ای گیلان توانمندسازی روستاییان است