کشف بیش از 200 کیلوگرم تریاک و حشیش در استان اصفهان