برنامه های سالگرد ارتحال امام (ره) نباید محل بهره برداری اهداف سیاسی و انتخاباتی باشد