بهسازي و آسفالت ۷ کيلومتر از راه‌هاي روستايي لاهيجان