بارتز: فوتبال روز جهان فاقد دروازه‌بانان ششدانگ است