مهار ایران و فعال کردن نقش آمریکا، سیاست جدید عربستان