اختلاف نظر سهامداران نباید باعث بروز خلل در کارها شود