انتقال سموم پسماند و آب‌های فاضلاب به بدن انسان با آبیاری گیاهان/ آلودگی سوسیس و کالباس‌های دم در مغ