600 دستگاه اتوبوس و مینی‌‌بوس هواداران پرسپولیس را به ورزشگاه می‌‌برند