برگزاری کارگاه دانش افزایی اساتید حوزه یزد در مشهد