اینکه می‌گویند آقای هدایتی به سمت سپاه گرایش دارد و یا اصول‌گراست حرف درستی نیست | همه دیدند که چه بل