روش‌های سنتی اطلاع رسانی پاسخگوی جوامع امروزی نیست