آمریکا اهداف مشترکی با اسرائیل در بحث هسته‌ای ایران دارد