می‌گویند پرسپولیس را می‌خریم و بعد به شما می‌فروشیم