بازدید محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی