اصحاب رسانه جایگزین روابط عمومی‌های گچساران شده‌اند