طلب 66 میلیارد تومانی از دولت بابت فسخ یک طرفه قرارداد از سوی معاون اول دولت قبل/ 90میلیارد تومان بدهی ب