بازدید محمدباقرنوبخت معاون رییس جمهور از مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی