ارتش عراق و نیروهای داوطلب شیعه برای بازپس‌گیری رمادی موضع گرفتند