بیشتر سوالات از وزرا در حیطه اختیارات است نه وظایف