رحمانی فضلی: اراده دو کشور ایران و افغانستان تقویت صلح، توسعه و امنیت است