اولین طلای تاریخ تکواندوی جمهوری آذربایجان با یک سرمربی ایرانی